Reklamačný protokol

                

 REKLAMAČNÝ PROTOKOL  č.

Dátum :

Zariadenie:

 

 

Výrobné číslo:

Zákazník:

 

Telefón:

 

 

Počet

kusov :

Číslo faktúry / pokladničný doklad :

 

 

 

Popis zistenej nezhody :

 

Prevzal:

 

 

Podpis zákazníka:

 

Spôsob plnenia

Výmena

Oprava

Vrátenie finančných prostriedkov

Zamietnutá reklamácia

Vyčíslenie škody

        EUR

    Oprava

CELKOVÁ ŠKODA